مجله سلامت معنوی- هیات تحریریه
هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/12/5 | 

مدیر مسئول: دکتر سید علیرضا مرندی (استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
سردبیر: دکتر حسن ابوالقاسمی (استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج))
دستیار اول سردبیر: دکتر علی فتحی‌آشتیانی (استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج))
دستیار دوم سردبیر: دکتر مهدی عباس زاده (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
مدیر اجرایی: دکتر مصطفی اکبری قمی (دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج))

اعضای هیئت تحریریه:
دکتر علیرضا مرندی (استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر حسن ابوالقاسمی (استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج))
دکتر علی فتحی‌آشتیانی (استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌ا... (عج))
دکتر سید مسعود خاتمی (استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج))
دکتر فریدون عزیزی (استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
آیت ا... علی اکبر رشادی (استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهٔ اسلامی)
دکتر اکرم حیدری (استاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قم)
دکتر محمد حسین نیک نام (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)
​​دکتر محمد علی محققی (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر سید محمدرضا کلانتر معتمدی (استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
دکتر رضا چمن (استاد دانشگاه علوم پزشکی شیراز)
دکتر سیدجمال‌الدین سجادی جزی (استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران)
دکتر علی اکبر حق دوست (استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان)
دکتر مهدی عباس زاده (دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی)
دکتر ابوالفضل خوشی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج))
دکتر عباس مسجدی آرانی (دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی)
​​​​​دکتر حسین شمس کوشکی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج))
دکتر مینو اسد زندی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج))
دکتر سعید بینات (استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج))
دکتر هادی خوش محبت (استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج))
دکتر مهدی مصری (استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج))
دکتر سید مرتضی حسینی (استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج))
حجت الاسلام دکتر ابوالفضل ساجدی (استاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره))
دکتر عبدالرئوف ادیب زاده (استادیار دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... (عج))

نشانی مطلب در وبگاه مجله سلامت معنوی:
http://spiritual-health.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب